De kracht van Agile en Scrum

De kracht van Agile en Scrum
SCRUM
Agile
Project Management

Scrum ontstond als methode om software te ontwikkelen midden de jaren 90 vanuit het Lean gedachtengoed. De vernieuwende principes die werden gebruikt in Scrum vormden mee de basis voor het ontstaan van de Agile filosofie, zoals verwoord in het “Agile Manifesto” in 2001. Intussen vonden de principes van Agile en Scrum ook ingang in bredere domeinen zoals productontwikkeling en project management. Ook daar zorgen ze voor kortere doorlooptijden maar vooral ook voor resultaten die volledig in lijn zijn met de noden van de klanten en andere stakeholders.

Om voorvermelde redenen, maar ook omdat de Agile en Scrum principes nauw aansluiten bij ons DNA, omarmde Stanwick voluit deze nieuwe methodes. Zo helpen we klanten om deze waardevolle inzichten te integreren in hun processen. Stanwick beschikt daarvoor ook over gecertificeerde SCRUM Masters.

Agile zoals beschreven in het Agile Manifesto is een filosofie, een mindset, gekenmerkt door een aantal waarden en principes. Het manifest zelf beschrijft geen toepassings-methodologieën. Maar de Agile waarden en principes kunnen eventueel verbreed geïnterpreteerd worden volgens het beschouwde toepassingsdomein en op die manier - als het ware vanzelf - leiden tot verbeterde praktijken.
De 4 waarden die het fundament vormen voor Agile zijn:

  • Mensen en interactie boven processen en hulpmiddelen - dit leidt tot het gebruik van zelfsturende teams: teams bepalen zelf wat er moet gebeuren, voeren uit, stellen vast wat hen tegenhoudt en nemen de verantwoordelijkheid om de problemen op te lossen, in samenwerking met andere stakeholders in en buiten de organisatie. Dit houdt ook in dat iedereen op elk moment de nodige informatie bezit om de juiste beslissingen te nemen. Om deze zelfsturing mogelijk te maken is er echter nood aan een strikt proces en duidelijke randvoorwaarden, zoals beschreven in het Scrum raamwerk.
  • Werkend product boven allesomvattende documentatie: typisch voor Agile is het werken in een reeks van korte ontwikkelcycli waarbij de doelstelling steeds het incrementeel behalen is van een welomschreven, concreet (deel)resultaat. Dat kan bijvoorbeeld een nieuw stuk software, een bepaalde productfunctionaliteit of een stap in een nieuw proces zijn.
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen: de nadruk ligt op het directe en intense samenwerken met de klant, in wederzijds vertrouwen. Dit houdt in dat de klant/gebruiker zeer dicht betrokken wordt bij het project en het resultaat van elke ontwikkelcyclus bijstuurt en valideert. Anderzijds moet het ontwikkelteam ook de klanteisen in vraag durven stellen daar waar zinvol.
  • Ingaan op verandering boven het volgen van een plan: het verkrijgen van directe en frequente feedback van klanten, gebruikers en stakeholders en het daarop adequaat reageren, zorgt ervoor dat je uiteindelijk terechtkomt waar je echt moet zijn, en niet daar waar je eerst dacht dat je moest zijn. Plannen en acties moeten steeds aangepast worden aan de veranderende realiteit en bijgestuurd naarmate men de echte noden van de klant beter begrijpt.

Het opsommen, interpreteren en becommentariëren van de 12 Agile principes valt buiten de scope van dit artikel maar samenvattend kan men zeggen dat deze principes leiden tot het maximaliseren van kennis door middel van snelle feedback, het mobiliseren van de nodige competenties, het faciliteren van samenwerking, het snel toepassen van nieuwe kennis, en een continue verbetering van het proces en opgeleverde product.

Scrum is het best gekende Agile raamwerk en werd vooral gebruikt voor de ontwikkeling en/of implementatie van nieuwe software. Maar tegenwoordig wordt Scrum ook breder toegepast, zoals in productontwikkeling of proces development. De belangrijkste elementen van het Scrum raamwerk zijn:

  • Waarden en principes, in lijn met de hierboven beschreven Agile waarden en principes.
  • Vast omschreven Rollen, Gebeurtenissen en Artefacten die samenwerken volgens bepaalde regels in een strikt Proces
  • Zelf-organiserende teams
  • Het werken in “Sprints”: korte welomlijnde iteraties die elk een duidelijk “product increment” moeten opleveren.

Het sterke punt van Agile en Scrum is dat de invoering niet lang hoeft worden voorbereid. Dwangmatig één methode of dé regels volgen moet niet: variaties en aanpassingen naar de eigen specifieke omstandigheden zijn zeker mogelijk. Belangrijker is om te starten uit de Agile/Scrum mindset: als je deze oppakt dan kun je er vandaag nog mee beginnen! Al doende erover leren en verbeteren hoort erbij.
 

 

Leadership

Leiderschap is het vermogen om de verschillende talenten in een groep of organisatie te mobiliseren voor het bereiken van grootse, maar concrete resultaten. Effectief leiderschap kan je ontwikkelen. We reiken een instrumentarium aan om de huidige leiderschapskracht te analyseren en ondersteunen door gerichte coaching en begeleiding.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email